SEMGAME Doc -SEM GAME SERVER SERVICE-

更新情報

  • 2020.06.10リアルタイム通信向けのAPI docを公開
  • 2020.05.08負荷試験デモ、セムゲーム管理ツールデモの公開
  • 2020.04.20負荷試験サービスを開始
  • 2020.02.07API Doc公開
  • 2019.10.01バージョンアップ
  • 2019.06.04SEMGAME SERVER SERVICE 開始

運営会社

本サービスは、株式会社スタジオセムが運営しているサービスとなります。
https://studiosem.co.jp/